VELKOMMEN

TIL A2012, ANTENNESAMMENSLUTNINGEN A TYVE TOLV

VI SAMLER

DANMARKS ANTENNEFORENINGER I "DET KOMPETENTE ALTERNATIV"

A2012 HAR ET BREDT UDBUD

AF SERVICEYDELSER OG TILBUD

VORES MISSION

siger, hvad vi vil: Vi vil være forum og fællesskab for antenneforeningers varetagelse af fælles interesser samt til stadighed at styrke, fremme og udvikle disse.

VORES VISION

for antenneforeninger er, at den almennyttige antennebranche af alle opleves som en betydelig, kompetent og ansvarlig aktør både i lokalområdet og i samfundet.

VORES KERNEVÆRDIER

er, at vi sammen og hver for sig i antenneforeningerne skal være kompetente og professionelle, fordi det vækker tillid, giver gennemslagskraft og er motiverende.

A2012 på 2 min.: DET KOMPETENTE ALTERNATIV

Alle antenneforeninger har behov for mere viden og erfaring og flere gode ideer, end man selv kan skaffe sig inden for bestyrelsens eller foreningens rammer.

Hvorfor gøre tingene forfra, hvis andre har fundet en god løsning?

Vi hjælper hinanden, og vi ved, hvor man kan finde hjælp. Derfor er medlemskab af A2012 en rigtig løsning for alle antenneforeninger uanset størrelse.

SOM MEDLEM HAR DIN FORENING RET TIL

 • At deltage i foreningens aktiviteter og arrangementer.
 • At engagere sig i foreningens arbejde.
 • At modtage løbende information.
 • At stå bag henvendelser til offentlighed, politikere og myndigheder.
 • Og sidst men ikke mindst at deltage i forpligtende indkøbssamarbejde, hvis vi skaffer medlemmerne de bedste priser på kanaler og andre services.A2012 arbejder for, at vi i fællesskab sikres indflydelse inden for tv- og internet.
  A2012 tilbyder praktisk assistance og service til antenneforeningerne på relevante områder, f.eks. forsikring, jura, teknik, skat, økonomi og foreningsdrift. Ydelserne betales af den enkelte forening.Alt sammen for et kontingent på 2 kr. pr. medlem (under 10.000 medlemmer) og 1 kr. for større foreninger.

SERVICEYDELSER TIL ANTENNEFORENINGER

Vi har etableret service på følgende områder:

 • Bestyrelsesansvars- og kriminalitetsforsikring.
 • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
 • Teknisk assistance.
 • Juridisk assistance.
 • Regnskabsassistance.
 • Foreningsrådgivning.
 • Dirigent ved generalforsamling.
 • Formidling af finansiering

ÅRSMØDE AFHOLDES I JANUAR

Alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Årsmødet indeholder faglige og informerende arrangementer, produktpræsentationer og lignende arrangementer.

FORRETNINGSUDVALGET

består af formand, næstformand og sekretær
og varetager den daglige ledelse af A2012.

BRANCHESAMARBEJDE

A2012 repræsenterer antenneforeningerne i alle relevante branche- og samarbejdsfora.

REPRÆSENTANTSSKABET

er A2012’s øverste myndighed og varetager den overordnede ledelse af foreningen.

Repræsentantskabet mødes normalt fire gange om året i månederne januar, maj, august og november til drøftelse og behandling af relevante emner.

Repræsentantskabet fastsætter handlingsplaner og indsatsområder og orienterer antenneforeningerne herom.

MEDLEMSSKAB

Alle antenneforeninger kan blive medlem.

Vi stiller ingen krav til, hvem man må tale med eller være sammen med. Som medlem af A2012 kan du altså fortsat være i fællesskaber med foreninger, der ikke er medlem.

ØKONOMI

Der betales som nævnt et mindre kontingent. Udgifter ved deltagelse i møder og arbejde i A2012 betales af den enkelte antenneforening for egen/egne repræsentant(er). På samme måde betaler antenneforeningerne for den service, de rekvirerer i eller gennem A2012.

Repræsentantskabet har på sit november møde 2013 anmodet Forretningsudvalget om at komme med forslag til en kontingentstruktur til januar mødet 2014.

EN RÆKKE UDVALG

modtager og besvarer henvendelser antenneforeningerne og besvarer disse. Udvalgene kan henvise til leverandører af service.
For tiden er der følgende udvalg: Forretningsudvalg, Forhandlingsudvalg, Teknisk udvalg, Skatte- og
økonomiudvalg og Kommunikationsudvalg.

UDVIKLING OG SAMARBEJDE

A2012 bistår med etablering af udviklings- og samarbejdsgrupper. Det kan ske ved uformelt regionalt samarbejde eller efter interesseområde. Samarbejde mellem antenneforeninger af forskellig størrelse er berigende og giver masser af erfaring.