Forretningsudvalget

FU Forretningsudvalget

Mail til hele FU: fu@a2012.dk
Bernt Freiberg, formand.
Valgt 2015, 2017, 2018, 2020 og 2022.
Formand for Tune Kabelnet.
Medlem af Forhandlingsudvalget.
Klik her for CV
Tlf. 44402012-1bf@a2012.dk
Carsten Pedersen, Næstformand.
Valgt 2018, 2020, 2022 og 2023 til Næstformand.
Formand for NyraadNet.
Formand for Skat-, Afgifts- og Momsudvalget.
Klik her for CV
Tlf. 44402012-4cp@a2012.dk
Tage Lauritsen, sekretær.
Valgt 2017, 2019, 2021 og 2023.
Sekretær i Tune Kabelnet.
Formand for Teknisk Udvalg.
Klik her for CV
Tlf. 44402012-3tl@a2012.dk
Martin Sørensen, FU-medlem.
Valgt 2023.

Klik her for CV"

FU holder et ugentligt møde, normalt telefonmøde.

Uddrag af A2012’s vedtægter

§ 8. Forretningsudvalg
Stk. 1. Forretningsudvalget, forkortet FU, består af 3-5 personer. FU varetager den daglige ledelse af A2012.
Stk. 2. Formanden for FU er formand for A2012.
Stk. 3. Medlemmer af FU vælges direkte af repræsentantskabet. Formanden i lige år, næstformanden i ulige år. Valgene gælder for 2 år. FU konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter sin forretningsorden.
Stk. 4. Repræsentantskabet kan på et møde ved almindeligt stemmeflertal til enhver tid afsætte ethvert medlem af FU, som i givet fald fratræder straks. Nyvalg foretages på samme møde.
Stk. 5. Ved valg i utide indtræder den valgte i det udtrådte medlems ordinære valgperiode. Ved udvidelse af antal FU-medlemmer gælder nyvalg frem til næste ordinære valgtermin. Ved stemmelighed foretages omvalg eller lodtrækning.
Stk. 6. Ved formandens midlertidige eller varige forfald mellem repræsentantskabsmøderne indtræder næstformanden i funktion som formand. Ved et FU-medlems varige forfald foretages nyvalg til posten.
Stk. 7. A2012 skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.