Vedtægter

Opdateret den

Du kan læse og downloade foreningens vedtægterne som pdf fil her.

VEDTÆGTER FOR A2012
ANTENNESAMMENSLUTNINGEN AF 2012
(senest ændret 23.9.2017)

§ 1. Navn
Foreningens navn er Antennesammenslutningen af 2012, forkortet: A2012.

§ 2. Mission, vision og værdier
Stk. 1. A2012’s mission er: At være forum og fællesskab for antenneforeningers varetagelse af fælles interesser samt til stadighed at styrke, fremme og udvikle disse.
Stk. 2. A2012’s vision for antenneforeninger er: At den almennyttige antennebranche op-leves som en betydelig, kompetent og ansvarlig aktør både i lokalområdet og i samfundet.
Derfor vil antenneforeninger, som er medlem af A2012 hver for sig og i fællesskab:
• Tiltrække kompetente, kvalificerede ledelser i foreningerne.
• Forankre vores identitet i fællesskabet som uafhængige foreninger.
• Etablere samarbejde i stærke netværk, hvor det giver mening.
• Sikre høj synlighed gennem en offensiv profil over nøgleinteressenter.
• Styrke foreningerne i forhold til aktuelle og fremtidige kommercielle aktører.
Stk. 3. A2012’s værdier er: At vi sammen og hver for sig i antenneforeningerne skal være:
• Kompetente og professionelle, fordi det vækker tillid, giver gennemslagskraft og er motiverende.
• Offensive, fordi vi vil sætte dagsordenen og ikke gå i andres fodspor.
• Konstruktive, fordi vi tager medansvar for udviklingen.
• Uafhængige, fordi det sikrer vores etik og troværdighed.

§ 3. Antenneforeninger, der kan blive medlem
Stk. 1. I disse vedtægter bruges ordet ”antenneforening” om en antenneforening, som er medlem af A2012.
Stk. 2. Som medlemmer af A2012 kan optages ikke-kommercielle brugerejede, selvejende eller almennyttige antenneforeninger, fællesantenneanlæg, kabel-tv-anlæg, bredbånds-anlæg, boligselskaber, beboerforeninger, grundejerforeninger samt andre foreninger, sammenslutninger eller brugergrupper, der driver kabel-tv- og/eller internetvirksomhed for sine medlemmer eller beboere, og som tilslutter sig A2012’s mission, vision og værdier, jf. § 2, samt påtager sig de pligter, der fremgår af § 5.
A2012 Vedtægter Sep. 2017 Side 2 af 7
Stk. 3. For en antenneforening, der er medlem af andre sammenslutninger af antenneforeninger, har A2012 udtale- og forhandlingsretten i forhold til offentlighed, myndigheder og ophavsretsorganisationer. En antenneforening, der samtidig er medlem af en anden sammenslutning, skal oplyse om dette til FU i forbindelse med indmeldelse eller ved senere indmeldelse i en sådan sammenslutning.
Stk. 4. Indmeldelse sker ved henvendelse til FU. FU afgør, hvorvidt en antenneforening, sammenslutning eller brugergruppe er berettiget til optagelsen som medlem.

§ 4. Antenneforeningernes rettigheder
En antenneforening, der er medlem af A2012, har ret til:
• At deltage i foreningens aktiviteter og arrangementer.
• At engagere sig i foreningens arbejde.
• At modtage information.
• At stå bag henvendelser til offentlighed, politikere og myndigheder.
• At deltage i forpligtende indkøbssamarbejde.

§ 5. Antenneforeningernes pligter
En antenneforening har pligt til:
• At oplyse A2012 om antal tilsluttede husstande i antenneforeningens område, mulige tilslutninger udover dette, tekniske faciliteter og teknikker, hvem der vedligeholder og signalforsyner anlægget, navn og kontaktdata for bestyrelsesmedlemmer og kontor samt andre oplysninger, FU måtte ønske.
• At respektere de generelle aftaler, A2012 indgår.
• At respektere beslutninger truffet af A2012s repræsentantskab og FU.
• At acceptere, at A2012 repræsenterer foreningen overfor offentligheden, politikere, relevante myndigheder, Copydan og andre rettighedshavere.

§ 6. Aktiviteter
Stk. 1. Antenneforeningerne vil i A2012 i fællesskab gennem forskellige udvalg arbejde for, at antenneforeningsbevægelsen sikres indflydelse indenfor tv- og internetområdet.
Stk. 2. A2012 vil tilbyde eller formidle praktisk assistance og service til antenneforeningerne på relevante områder, f.eks. forsikring, jura, teknik, skat, økonomi og forenings-drift.
Stk. 3. A2012 vil påtage sig at levere relevante indkøbsfællesskaber.
Stk. 4. Der nedsættes udvalg, som på relevante områder varetager A2012’s interesser.

§ 7. Repræsentantskab
Stk. 1. Repræsentantskabet er A2012’s øverste myndighed og varetager den overordnede ledelse af foreningen.
Stk. 2. Repræsentantskabet sammensættes af repræsentanter udpeget af og for de tilsluttede antenneforeninger. Foreninger med mindst 2.000 tilslutninger kan udpege 1 medlem af repræsentantskabet. Foreninger med færre end 2.000 tilslutninger kan, hvis de i fællesskab repræsenterer mindst 2.000 tilslutninger, udpege 1 medlem af repræsentantskabet. Foreninger med flere end 10.000 medlemmer kan udpege to repræsentanter til repræsentantskabet. En antenneforening eller et fællesskab kan når som helst udskifte sit/sine medlem(mer) af repræsentantskabet.
Stk. 3. Repræsentantskabet arbejder og træffer beslutninger i møder. Hver repræsentant har én stemme. Repræsentantskabet mødes normalt fire gange om året i månederne januar, maj,
A2012 Vedtægter Sep. 2017 Side 3 af 7
Stk. 4. Referater sendes efter dirigentens og FUs godkendelse til alle antenneforeninger senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet godkendes endeligt på det næstfølgende repræsentantskabsmøde.
Stk. 5. En medlemsforening eller et medlem af repræsentantskabet kan få et punkt optaget på dagsordenen for det kommende repræsentantskabsmøde ved henvendelse til FU, som udarbejder en dagsorden til hvert møde. Forslag skal være FU i hænde senest 15 dage for repræsentantskabsmødet. Følgende punkter skal altid være på repræsentantskabets dagsorden:
1. Valg af dirigent og sekretær.
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Siden sidst ved formanden.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af 2 kritiske revisorer (kun januar, for 1år)
6. Fastsættelse af dato for det næste møde.
7. Eventuelt.
På januar-mødet optages på dagsordenen efter behandling af forslag: Valg til FU. Det samme sker på andre møder, hvis der er ledighed i FU.
Mødetidspunkter fastlægges af FU for et år ad gangen eller varsles med mindst 1 måneds varsel. FU udsender dagsorden med bilag, herunder indkomne forslag, senest 8 dage før mødet.
Stk. 6. Der kan i tilknytning til repræsentantskabsmødet afholdes faglige og informerende arrangementer, produktpræsentationer og lignende arrangementer.
Stk. 7. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 8. Medlemmer af udvalg, jf. § 8-10, samt repræsentanter for antenneforeningerne jf. § 3, stk. 1, kan deltage i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret, selv om de ikke er medlemmer af repræsentantskabet.
Stk. 9. Repræsentantskabet fastsætter handlingsplaner og indsatsområder og orienterer antenneforeningerne herom.
Stk. 10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, hvis FU beslutter det eller hvis 20 % af antenneforeningerne regnet efter antal tilslutninger, kræver det. Mødet indkaldes af FU senest 14 dage efter anmodning herom og med mindst 1 måneds varsel. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan ikke afholdes i perioden 15.6. – 15.8.

§ 8. Forretningsudvalg
Stk. 1. Forretningsudvalget, forkortet FU, består af 3-5 personer. FU varetager den daglige ledelse af A2012.
Stk. 2. Formanden for FU er formand for A2012.
Stk. 3. Medlemmer af FU vælges direkte af repræsentantskabet. Formanden i lige år, næstformanden i ulige år. Valgene gælder for 2 år. FU konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter sin forretningsorden.
Stk. 4. Repræsentantskabet kan på et møde ved almindeligt stemmeflertal til enhver tid afsætte ethvert medlem af FU, som i givet fald fratræder straks. Nyvalg foretages på samme møde.
Stk. 5. Ved valg i utide indtræder den valgte i det udtrådte medlems ordinære valgperiode. Ved udvidelse af antal FU-medlemmer gælder nyvalg frem til næste ordinære valgtermin. Ved stemmelighed foretages omvalg eller lodtrækning.
Stk. 6. Ved formandens midlertidige eller varige forfald mellem repræsentantskabsmøderne indtræder næstformanden i funktion som formand. Ved et FU-medlems varige forfald foretages nyvalg til posten
A2012 Vedtægter Sep. 2017 Side 4 af 7
Stk. 7. A2012 skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 9. Udvalg
Stk. 1. FU nedsætter udvalg og fastsætter efter høring af udvalgene disses kommissorium og sammensætning. Et udvalg består af indtil 5 personer. FU kan dog beslutte et andet antal medlemmer i et udvalg.
Stk. 2. Et udvalg vælger selv sin formand.
Stk. 3. Ved uenighed afgøres en sag ved afstemning.
Stk. 4. Et udvalg modtager og besvarer henvendelser fra FU, andre udvalg og antenneforeningerne.
Stk. 5. Udvalg refererer til FU.
Stk. 6. For at sikre de bedst mulige kompetencer i udvalgene, udsender FU information til antenneforeningerne om påtænkte nedsættelser af udvalg eller ledige pladser og opfordrer foreningerne til inden 14 dage at melde tilbage til FU med forslag til kandidater.

§ 10. Forhandlingsudvalg vedr. indkøb af tv- og andre rettigheder
Stk. 1. Antenneforeninger, der ønsker at indgå i fælles forhandlinger om indkøb af tv-rettigheder for det kommende kalenderår, meddeler dette til FU senest den 1.5.
Stk. 2. FU indkalder med 3 ugers varsel og inden den 1.6. de i stk. 1 nævnte foreninger til valg af et forhandlingsudvalg samt fastsættelse af en forretningsorden for forhandlingerne og udvalgets virksomhed. Forretningsordenen skal godkendes af FU.
Stk. 3. Ved beslutninger i henhold til denne paragraf stemmer antenneforeningerne med stemmevægte svarende til antallet af tilslutninger i vedkommende forening.
Stk. 4. Forhandlingsudvalgets medlemmer vælges af de i stk. 1 nævnte antenneforeninger. Udvalget består af 3 medlemmer, der udpeges for en periode af 3 år. Første år vælges et medlem af udvalget for henholdsvis et, to og tre år. Udvalgets medlemmer er på valg skiftevis. Udvalgsmedlemmerne skal være fra de i stk. 1 nævnte foreninger eller anbefalet af en af disse. Udvalget vælger selv sin formand.
Stk. 5. Inden 1.7. meddeler en antenneforening, der ønsker at være repræsenteret af forhandlingsudvalget, hvor mange af antenneforeningens medlemmer, der ønsker konkrete tv-kanaler fra 1.4.-31.3. i det efterfølgende år. Listen kan være opdelt i pakker. Ved indsendelse af opgørelsen forpligter den pågældende forening sig samtidig til at aftage det ønskede antal kanaler. Samtidig oplyser foreningen sin aktuelle indkøbspris for den aktuelle og ønskede pakkesammensætning. Der kan ske justeringer året igennem efter antenneforeningens medlemmers pakkeskift og ved til- og fraflytning.
Stk. 6. Aftale(r) med rettighedshavere kan indgås, når alle 3 medlemmer af forhandlingsudvalget stemmer herfor. Hvis der ikke er enighed i forhandlingsudvalget, afgøres sagen ved urafstemning blandt de tilsluttede foreninger med stemmevægte jf. stk. 3. Ingen af de tilsluttede antenneforeninger har vetoret overfor forhandlingsresultatet, og alle tilmeldte foreninger er bundet af et vedtaget forhandlingsresultat.
Stk. 7. Hvis det efter de afsluttede forhandlinger viser sig, at en tilmeldt forening samlet set er stillet økonomisk dårligere end med foreningens aktuelle aftale justeret op til de aktuelle priser, jf. de efter stk. 5 oplyste aktuelle indkøbspriser, er foreningen uagtet stk. 6 ikke bundet af forhandlingsresultatet. Stk. 8. De tilsluttede antenneforeninger kan efter forhandlingsudvalgets indgåelse af aftale(r) kun selvstændigt lave aftale med andre leverandører om priser eller andre betalings-tv-kanaler end i de(n) af forhandlingsudvalget indgåede aftale(r), hvis dette godkendes enstemmigt af forhandlingsudvalget.
Stk. 9. Forhandlingsudvalget skal så vidt muligt sikre, at aftale(r) indeholder
A2012 Vedtægter Sep. 2017 Side 5 af 7
Stk. 10. Udgifter til forhandlingsudvalgets virksomhed vedr. stk. 1-9 dækkes af de tilmeldte foreninger efter antal tilslutninger og nærmere regler og begrænsninger fastsat i forretningsordenen.
Stk. 11. Udvalget forhandler på vegne af alle antenneforeninger med Copydan og andre rettighedshavere om takster og vilkår vedr. ophavsrettigheder, herunder ekstratjenester, Catch Up og Web-TV. Sådanne forhandlingsresultater skal godkendes af FU.
Stk. 12. Udgifter til forhandlingsudvalgets virksomhed vedr. stk. 11 dækkes af alle foreninger.
Stk. 13. Kun foreninger, der ønsker de i stk. 11 nævnte ekstratjenester, betaler for disse. Foreninger, der efterfølgende tilmelder sig ekstratjenester, betaler et beløb svarende til det, andre foreninger tidligere har betalt.
Stk. 14. Udvalget kan påtage sig at forhandle på andre områder end det i stk. 5 og 6 nævnte efter beslutning i FU, der fastsætter forhandlingsmandatet og godkender resultatet.

§ 11. Serviceydelser til antenneforeninger
Stk. 1. A2012 etablerer tilbud af services fra andre foreninger eller fra virksomheder (leverandører), som kan levere praktisk assistance til antenneforeningerne på områder, hvor den enkelte forening kan have behov for assistance udefra.
Stk. 2. Leverandører kan fremgå af foreningens hjemmeside.
Stk. 3. A2012 er ikke ansvarlig for aftaler indgået mellem antenneforeninger og leverandører.
Stk. 4. Klager over en leverandør kan forelægges FU, der selv afgør, om man vil behandle den.

§ 12. Udviklings- og samarbejdsgrupper
Stk. 1. Med henblik på udvikling og samarbejde kan antenneforeningerne mødes uformelt regionalt eller efter interesseområde. Udgifter i forbindelse med møderne betales af de involverede foreninger.
Stk. 2. Samarbejdet kan også omfatte antenneforeninger, der ikke er medlem af A2012.
Stk. 3. Til brug for etablering af sådanne grupper, kan A2012 stille kontaktoplysninger til rådighed i form af lister med adresse, telefon og e-mailadresser.

§ 13. Branchesamarbejde
A2012 repræsenterer antenneforeningerne i alle relevante branche- og samarbejdsfora.

§ 14. Information og lobbyvirksomhed
Stk. 1. A2012 sikrer antenneforeningerne kendskab til markedsudviklingen, herunder markedsdata for relevante områder, dels fra leverandørerne, dels leverandøruafhængig information. Endvidere sikres udbredelse af kendskab til relevant lovgivning og andre reg-ler af betydning for antenneforeningerne.
Stk. 2. A2012 tilbyder antenneforeningerne abonnement på relevante nyhedsbreve, invitation til og oplysning om konferencer i ind- og udland. A2012 tilstræber indgåelse af rabataftaler for medlemmer, der deltager i sådanne arrangementer.
Stk. 3. A2012 opretter en hjemmeside med en åben del for alle og password beskyttet adgang til en lukket del.
Stk. 4. Lobbyvirksomhed og øvrig virksomhed i denne paragraf udføres af Informationsudvalget i samarbejde med FU.
A2012 Vedtægter Sep. 2017 Side 6 af 7

§ 15. Økonomi
Stk. 1. Repræsentantskabet fastsætter kontingentet.
Stk. 2. Repræsentantskabet kan beslutte, at der skal udbetales honorarer og fastsætter det.
Stk. 3. FU kan skaffe indtægter til foreningen gennem bidrag, sponsorater m.m.
Stk. 4. Udgifter i forbindelse med deltagelse i møder og arbejde i A2012 betales af A2012. FU fastsætter de nærmere regler herfor.
Stk. 5. FU holder regnskab med indtægter og udgifter og foretager opkrævning for deltagelse i aktiviteter.
Stk. 6. FU aflægger regnskab for perioden 1.1.-31.12. på førstkommende repræsentantskabsmøde det følgende år.
Stk. 8. Regnskabet opstilles og revideres af den af FU antagne regnskabsfører.
Stk. 9. Regnskabet gennemgås tillige af 2 kritiske revisorer valgt af repræsentantskabet i januar for 1 år, hvis bemærkninger fremlægges for repræsentantskabet med FUs kommentarer.

§ 16. Hæftelse
Stk. 1. A2012 hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid hørende formue.
Stk. 2. Der påhviler ikke A2012’s valgte repræsentanter eller antenneforeninger nogen personlig eller kollektiv hæftelse.

§ 17. Tegning
Stk. 1. A2012 tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved formandens eller næstformandens midlertidige forfald af en af disse sammen med et andet FU-med-lem.
Stk. 2. FU kan meddele prokura.

§ 18. Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kan af repræsentantskabet besluttes med almindelig stemmeflerhed forudsat forslag til ændringer er sat på dagsordenen og udsendt sammen med denne med mindst 8 dages varsel.

§ 19. Udmeldelse og eksklusion
Stk. 1. Udmeldelse kan ske hvert år ved meddelelse til FU inden den 1.7. Udmeldelse har virkning fra 31.12. samme år.
Stk. 2. En udmeldt forening er ikke bundet af beslutninger, herunder vedr. udgifter, der er truffet efter tidspunktet for FUs modtagelse af udmeldelsen.
Stk. 3. En antenneforening, som gentagne gange på trods af påtale overtræder nærværende vedtægter, kan ekskluderes. Påtale skal besluttes enstemmigt af FU. Eksklusion skal besluttes af repræsentantskabet med mindst 2/3 flertal. Såvel påtale som eksklusion skal meddeles foreningen pr. e-mail samt ved anbefalet brev. Inden beslutning om eksklusion skal den pågældende antenneforening med en frist på mindst 14 dage have lejlighed til at udtale sig om grundlaget for eksklusionen.
A2012 Vedtægter Sep. 2017 Side 7 af 7
Antenneforeningen har ret til at deltage i repræsentantskabets behandling af sagen.
Stk. 4. Den ekskluderede antenneforening har ret til fortsat at modtage signalforsyning og andre ydelser fra A2012, som er resultatet af foreningens forhandlingsvirksomhed, medmindre eksklusionen vedrører overtrædelse af vilkår eller manglende betaling for disse ydelser.
Stk. 5. Eksklusion berettiger ikke til at gøre krav på af nogen del af A2012’s formue.

§ 20. Ophævelse
Stk. 1. A2012’s virksomhed ophører, når ophævelse vedtages af repræsentantskabet med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med højst 10 ugers mellemrum.
Stk. 2. På 2. repræsentantskabsmøde, hvor ophævelse endeligt besluttes, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, som forestår afviklingen.
Stk. 3. Eventuel formue efter at A2012’s forpligtelser er dækket, fordeles mellem antenneforeningerne på ophævelsestidspunktet i forhold til senest oplyste antal tilslutninger.

Oprindelig godkendt af stifterne den 13.12.2012.

Enstemmigt godkendt med rettelser på ordinært repræsentantskabsmøde den 25.5.2013.
Enstemmigt godkendt med rettelser på ordinært repræsentantskabsmøde den 24.5.2014.
Enstemmigt godkendt med rettelser på ordinært repræsentantskabsmøde den 24.1.2015.
Enstemmigt godkendt med rettelser på ordinært repræsentantskabsmøde den 10.6.2017.
Enstemmigt godkendt med rettelser på ordinært repræsentantskabsmøde den 23.9.2017.
Som formand: Bernt Freiberg (sign.) Som dirigent: Flemming Klitgaard (sign.)